Συνεργασίες - Δικτύωση

Όπως ορίζεται στην ιδρυτική πράξη του ΚΕΜΕ-ΠΚ και για την προαγωγή των διεθνών συνεργασιών, της διεπιστημονικής έρευνας και της σύνδεσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του με την κοινωνία, το Κέντρο δύναται να συνάπτει συμφωνίες με Α.Ε.Ι, ερευνητικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς φορείς του εσωτερικού και ιδίως του εξωτερικού για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να αφορούν σε οργανωμένες διαδικασίες μεταφοράς γνώσης, τη διεπιστημονική έρευνα και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών, την ενίσχυση νέων ερευνητών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εφαρμογές για την προαγωγή της υπεύθυνης έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη ή χρήση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες.

Το ΚΕΜΕ-ΠΚ έχει συνάψει Συμφωνητικά Συνεργασίας με: το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τα ινστιτούτα/ φορείς του, με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με το Steinbright Career Development Center (SCDC) του Πανεπιστημίου Drexel (Philadelphia, PA, USA), καθώς και με τη Μονάδα Αγωγής Υγείας της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία