Διοίκηση

Το Κ.Ε.ΜΕ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αναφέρεται στη Σύγκλητο. Το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΜΕ. είναι πενταμελές και απαρτίζεται από α) το/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του Κ.Ε.ΜΕ. και τον/την Αναπληρωτή/Αναπληρώτρια Διευθυντή/Διευθύντρια, που είναι Καθηγητές (πρώτης βαθμίδας) ή Αναπληρωτές Καθηγητές και ενεργοί ερευνητές και β) από έναν εκπρόσωπο των τριών Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, οι οποίοι εκλέγονται από καθηγητές όλων των βαθμίδων και Λέκτορες της Σχολής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για την εκλογή εκπροσώπων των Σχολών στον Ειδικό Λογαριασμό του Παν/μίου Κρήτης. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής.

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια Διευθυντής/Διευθύντρια του Κ.Ε.ΜΕ. ορίζονται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης για πενταετή θητεία, μετά από εισήγηση πενταμελούς Επιτροπής Επιστημόνων, υψηλού κύρους, η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, για αξιολόγηση των υποψηφίων, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πενταμελής Επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) Καθηγητές Α’ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τρείς (3) Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού οι οποίοι είναι ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η Αναπληρωτής Διευθυντής/Διευθύντρια του Κ.Ε.ΜΕ. είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές και συγχρόνως ενεργοί ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους.

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του Κ.Ε.ΜΕ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Eίναι συγχρόνως πρόεδρος του Δ.Σ., το οποίο συγκαλεί σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τακτικές συνεδρίες κάθε ακαδημαϊκό έτος, β) Διευθύνει το εργαστήριο Κ.Ε.ΜΕ. και συντονίζει το σύνολο των εργασιών του, και γ) Εκπροσωπεί το Κ.Ε.ΜΕ. και καταθέτει έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε εαρινού εξαμήνου στην Σύγκλητο.
Ο/Η Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια Διευθυντής/Διευθύντρια αναπληρώνει τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια όταν κωλύεται ή λείπει και εκτελεί τα καθήκοντα που του/της ανατίθενται από το Δ.Σ., μετά από πρόταση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας.


Η πρώτη Διεύθυνση του ΚΕΜΕ είχε Διευθυντή τον κ. Μιχάλη Δαμανάκη και Αναπληρωτή Διευθυντή τον κ. κ. Σκεύο Παπαϊωάννου (Απόφαση 265ης /19-03-2009 Τακτικής Συνεδρίας Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης).

Η Διεύθυνση του ΚΕΜΕ με Διευθυντή τον κ. Σκεύο Παπαϊωάννου και Αναπληρωτή Διευθυντή τον κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη είχε θητεία από τις 01/09/11έως τις 31/08/14.


Με την υπ. αριθμ. 14107/05-08-14 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια του ΚΕΜΕ ορίστηκε Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας κ. Μαρία Κούση και Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Παντελής Καλαϊτζιδάκης με ανάληψη καθηκόντων από 1η Σεπτεμβρίου 2014. 

Με την υπ. αριθμ. 8.329/27.06.2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια του ΚΕΜΕ ορίστηκε η Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας κα. Μαρία Κούση και Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κος. Νικόλαος Παπαδάκης με ανάληψη καθηκόντων από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2021.  

Στο Φ.Ε.Κ. 483/τΥΟΔΔ/13.09.2016 (Φ.Ε.Κ.) δημοσιεύτηκε ο ορισμός Διευθυντή και Αναπλητωτή Διευθυντή καθώς και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕ: 

Μαρία Κούση, Διευθύντρια του ΚΕΜΕ, Πρόεδρος του Δ.Σ, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (cv) Νίκος  Παπαδάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ,  Μέλος του Δ.Σ.,  Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (cv)
Ασπασία Χατζηδάκη, Τακτικό Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής (cv) Δημήτρης Σταύρου, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Αγωγής, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής (cv)
Ελένη Αναγνωστοπούλου, Τακτικό Mέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (cv) Σταυρούλα Τσινόρεμα, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής (cv)
Βασίλειος Αράπογλου, Τακτικός Μέλος του Δ.Σ.,  εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας,  της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  (cv) Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας,  της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (cv)


Υποστήριξη ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ΚΕΜΕ παρέχει από τις 20/02/2017 έως και τις 19/02/2018 η δρ. Κατερίνα Μπλαβάκη.